Obec Budeč
Naposledy aktualizováno: 5.8.2020

Knihovna - knihy pro dosp?lé ?tená?e a knihy z vým?nných souborů dodaných z M?stské knihovny v Da?icích.

                      

   V roce 2005 zorganizovala metodi?a pani Slavíková besedy pro žáky místní školy.

                     

                    

Pani knihovnice Zuzana Šmahelová p?ipravuje pro d?ti podve?ery s Andersenem.

Fotky od roku 2005

                       

                     

                     

                     

                       

                     

                     

Tématem jednoho z andersenovských podve?erů byl Josef Lada.

                        

                      

V dalším roce se osobností podve?era stal malí? a spisovazel Ond?ej Sekora.

                       

2011-2012

Vymalovaná knihovna - hned je všechno veselejší.

                        

                        

Podve?er s Andersenem 2012.

                           

Pohádkovník 2012

                            

D?ti b?hem podve?era stihly vyrobit velikono?ní dekorace.

                           

                          

                         

   Andersen 2013 - v pátek 5-. 4. prob?hlo v Bude?ské knihovn? Odpoledne s Andersenem. Zú?astnilo se 11 d?tí.- Povídali jsme si o Helen? Zmatlíkové, vyrobili její pam?tní desku a obnovili Pohádkovník pohádkami, které ilustrovala paní Zmatlíková.

  

?etli úryvek z knihy Honzíkova cesta. Sout?žili jsme a vyráb?li jarní dekorace.

  Nau?ili jsme se pracovat s encyklopedií. 

A hlavn? jsme se rozhodli, že p?íští rok uskute?níme v Bud?i 1.opravdovou Noc s Andersenem s noclehem v knihovn? (Z. Šmahelová). 

 Andersen 2014 - 4. 4. prob?hla v knihovn? 1. Noc s Andersenem  tzn. po bohatém programu, kdy se pátralo s detektivem Vrťapkou po zmizelém nákupu paní Kropá?kové, opékání bu?tů, pohádkových hrách a ?tení  se malí detektivové uložili  v knihovn? ke spánku. Ráno nocležníky ?ekala k snídani bábovka a pak už rozlou?ení.                                                                        

     

Vrťapkův Pohádkovník

Pohádkové babi?ky dávaly detektivní úkoly.

                                  

P?ípad vy?ešen, za odm?nu opékáme bu?ty.

 

Ješt? si chvíli ?teme a pak už dobrou noc.

 

Ráno po snídani  dostaly d?ti za state?nost detektivní diplom, památe?ní záložku a pohlednici. Hláška, která moc pot?šila paní knihovnici a zárove? ?ekla vše: "Pro? to nemůže trvat p?t dní!?