Obec Budeč
Naposledy aktualizováno: 5.8.2020
 

Knihovna byla v roce 2010 p?es dva m?síce zav?ená - pani knihovnice nastoupila na mate?skou dovolenou. P?es velkou zaneprázdn?nost p?ipravila pro d?ti podve?er s Andersenem, akci Budeme ?íst i o prázdninách a váno?ní dílnu. Pokra?uje se v aktualizaci a ukládání knihovního fondu do knihovnického modulu Clavius. Vedení obce zajistilo pracovníka na výpomoc p?i balení knih. Metodi?ka spravuje webovou stránku knihovny, po?et návšt?v na ni b?hem roku - 2 166.

V roce 2011 uspo?ádala pani knihovnice 4 akce - již osv?d?ený podve?er s Andersenem, prázdninové Kreslíme pohádku, Dámské ?tení a Váno?ní ?tení a sout?žení. Registrovalo se 38 ?tená?ů z toho 22 d?tí.  Celkem se půj?ilo 1816 knih. Knihovní fond se rozrostl o 21 nových knih. B?hem roku se z různých vyhledáva?ů na knihovnický web podívalo 3 603 návšt?vníků. Odkaz na webové stránky knihovny je umíst?n na webových stránkách obce Bude?. Obecní ú?ad je jeden z mála, který tímto jednoduchým způsobem svou obecní knihovnu prezentuje.

Andersen 2012 - v knihovn? se s pani knihovnicí Zuzanou Šmahelovou sešlo 14 d?tí a tématem andersenovského podve?era byla spisovatelka Astrid Lindgrénová a ?tení z jejích knih  D?ti z Bullerbynu a Pippi, Dlouhá pun?ocha. D?ti si užily malování,  výroby velikono?ní výzdoby a nov? si vyzdobily Pohádkovník.

Metodi?ka provedla se souhlasem starosty p. Poláka velkou aktualizace d?tského knihovního fondu, dokon?ila elektronickou katalogizaci fondu, sputila automatický výpůj?ní protokol v systému Clavius a zpracovala grant VISK3 na po?ízení nového po?íta?e, monitoru a ?te?ky kódů.

Andersen 2013 - v pátek 5. 4. prob?hlo v Bude?ské knihovn? Odpoledne s Andersenem. Zú?astnilo se 11 d?tí.- Povídali jsme si o Helen? Zmatlíkové- Vyrobili jsme pam?tní desku H. Zmatlíkové- Obnovili jsme náš pohádkovník pohádkami, které ilustrovala p. Zmatlíková- ?etli úryvek z knihy Honzíkova cesta- Nau?ili jsme se pracovat s encyklopedií- Sout?žili jsme- Vyráb?li jsme jarní dekorace - A hlavn? jsme se rozhodli, že p?íští rok uskute?níme v Bud?i 1.opravdovou Noc s Andersenem s noclehem v knihovn? (Z. Šmahelová). 

 

 Andersen 2014 - rok se s rokem sešel a paní knihovnice Zuzka Šmahelová splnila daný slib - 4. 4. prob?hla v knihovn? 1. Noc s Andersenem  tzn. po bohatém programu, kdy se pátralo s detektivem Vrťapkou po zmizelém nákupu paní Kropá?kové, opékání bu?tů, pohádkových hrách a ?tení  se malí detektivové uložili  v knihovn? ke spánku. Ráno nocležníky ?ekala k snídani bábovka a pak už rozlou?ení. 

   

2015 - Noc s Andersenem - Ledové království    

 

 

 

 

 

Celkem výpůj?ek 798, z toho 212 ?asopisů, 5 vým?nných souborů z M?K Da?ice se 318 knihami za cca 71. 000,- K?.

 

2016 - Noc s Andersenem 

 Téma Noci bylo S Machem a Šebestovou po Evrop?. Zahájení prob?hlo v knihovn? s povídáním o Miloši Macourkovi. Jelikož je v knihovn? málo místa, p?esunuli se ú?astníci do KD a v n?kolika sout?žích poznávali za pomoci kouzelného sluchátka jednotlivé zem? Evropy. Došlo i na výrobu lodí, se kterými se druhý den plulo p?es kanál La Manche. Nechyb?lo opékání bu?tů. Na dobrou noc se ?etlo z knihy Mach a Šebestová. 


  


        

          

Bohužel to pravd?podobn? byla Noc poslední, neboť knihovnice paní Zuzka Šmahelová požádala, pro velké pracovní vytížení,  k 31. 12. o ukon?ení své práce v knihovn?. Paní Šmahelová nastoupila do knihovny v roce 2003, za jejího působení byl spušt?n knihovnický systém Clavius, v?novala se ?tená?ům a ráda pracovala s d?tmi. Byla v pravidelném kontaktu s metodi?kou, sama si jezdila pro vým?nné soubory a pat?ila k aktivním knihovnicím. Za práci v uplynulých letech jí pat?í velké pod?kování. Do knihovny se p?ihlásilo 51 ?tená?ů z toho 18 do 15 let a celkem si půj?ili 661 knih. Do knihovny byly dodány vým?nné soubory a v nich celkem 333 knih za 79. 378,- K?.

2017 - Od ledna se stal novým knihovníkem pan Miloslav Sušický. Ke konci roku se zm?nila výpůj?ní doba: SO 17:00 -18:00. V knihovn? nastal velký pokles ?tená?ů a výpůj?ek.

2018 - V dubnu knihovnu p?evzala paní Drahoslava Havlíková. Do knihovny bylo dodáno 6 vým?nných souborů a v nich celkem 255 knih za 67. 775,- K?. 

2019

Do knihovny se zaregistrovalo 18 ?tená?ů, z toho 4 do 15 let a půj?ili si 503 knih.  Do fondu nakoupeno, zpracováno a zkatalogizováno (Clavius) 7 nových knih. V průb?hu roku dodány 4 vým?nné soubory s 156 knihami za 38. 692,- K?. Metodi?ka za knihovnu zpracovala statistický výkaz a p?ipravila Knihovnický zpravodaj. Poda?ilo se zvýšit po?et výpůj?ek.